Analýzy a studie

Každé rozhodnutí musí být podloženo reálným pohledem na věc.

Plánování, budování a provozování informačního systému organizace by se mělo odehrávat v jasně stanovených mantinelech, které jsou představovány strategickými dokumenty různého typu. Povinnost vypracovat některé z nich je subjektům veřejné správy přímo uložena některými legislativními předpisy, kupříkladu zákonem 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

 

Nabízíme Vám vytvoření následující dokumentace:

Audit hardware a software

Dokonalý přehled o stavu provozovaného hardware a software je nezbytný jak pro každodenní řešení provozních problémů, tak pro dlouhodobé plánování rozvoje a investic. Pro evidenci software platí totéž, navíc jsou zde „Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů“ schválená vládou ČR usnesením č.624/2001.

Dodáme Vám detailní soupis hardware a software spolu s uvedením základních charakteristik a počtu skutečně instalovaných licencí. Po kontrole oproti inventurnímu stavu pro Vás sestavíme návrh, jak uvést do souladu skutečný stav se stavem evidenčním.

Audit HW a SW – více informací…

Procesní analýza

Nezbytnou podmínkou pro úspěšné řízení a efektivní fungování organizace je dokonalý přehled o procesech, které v ní probíhají. Provedením procesní analýzy takový přehled získáte. Na základě identifikovaných a popsaných procesů pak lze stanovit příslušné odpovědnosti, nároky na zdroje a požadované výkony.

Samozřejmou součástí procesní analýzy je vyhodnocení silných a slabých stránek (SWOT analýza) a návrhy opatření na zlepšení současného stavu. Výstupy z procesní analýzy Vám poslouží jako podklad například při přípravě zavádění systémů řízení kvality, ale i jinde.

Procesní analýza – více informací…

 

Informační strategie

Jak je patrno z názvu, jedná se skutečně o základní strategický dokument pro budování a provozování informačního systému organizace. Provádí analýzu současného stavu, mapuje potřeby organizace, stanovuje dlouhodobá řešení a popisuje způsoby dosahování strategických cílů.

Informační strategie je zásadním nástrojem managementu organizace, který jasně vymezuje efektivní využívání informačních technologií a nastavuje pravidla zabraňující nekoordinovanému řízení informačních systémů.

Nabízíme Vám opravdu těsnou spolupráci ve všech fázích její tvorby. Jen tak se můžeme společně dopracovat k výsledku, který bude odpovídat Vašim požadavkům a potřebám.

Informační strategie – více informací…

 

Informační koncepce

Povinnost definovat zásady pro pořizování, správu a financování informačních systémů stanovuje Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, která poměrně striktně předepisuje i strukturu informační koncepce. Vaší povinností je i její pravidelné vyhodnocování.

Vytvoříme pro Vás dokument přesně odpovídající požadavkům Vyhlášky č. 529/2006 Sb. a pomůžeme Vám při plnění ostatních povinností stanovených legislativou.

Vztahuje-li se na Vás povinnost atestace, zařídíme vše potřebné za Vás.

Informační koncepce – více informací…

 

Bezpečnostní politika

Oblast bezpečnosti informačního systému organizace je komplexní problematika, kterou řeší právě bezpečnostní politika. Stanovuje základní bezpečnostní cíle a definuje postupy k jejich dosažení. Přesně stanovuje role a odpovědnosti pro každou část informačního systému.

Sestavíme bezpečnostní politiku informačního systému Vaší organizace v souladu s ISO 27001 – ISMS. Provedeme analýzu a posouzení rizik, definujeme slabá místa Vašeho informačního systému a navrhneme postupy pro minimalizaci rizik.

Opět zařídíme vše potřebné pro úspěšnou atestaci, pokud se na Vás tato povinnost vztahuje.

Bezpečnostní politika – více informací…

 

Audit webu

Odhalíme nedostatky Vašeho webu a pomůžeme Vám dosáhnout toho, aby webové stránky splňovaly nařízení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poradíme, jak upravit Vaše webové stránky tak, aby vyhovovaly vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Audit webu – více informací…