Digitální technická mapa

Zákonem č. 47/2020 Sb. byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2024 digitální technickou mapu (DTM) krajů.

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má stejným předpisem uloženo vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude pro krajské DTM a jejich uživatele zajišťovat služby, které je vhodné provozovat centrálně. Novela uložila povinnosti i dalším subjektům, mezi nimi i obcím.

Klíčovou rolí obcí v projektu DTM krajů je role obce jako vlastníka dopravní a technické infrastruktury. Obce by měly mít zmapovánu svou dopravní a technickou infrastrukturu nebo alespoň posoudit a dohodnout se s krajem či pověřeným editorem na dalším postupu a časovém plánu.

Editorem údajů o objektech a zařízeních DTI je jejich vlastník, tuto povinnost za něj ovšem může splnit provozovatel nebo správce DTI. Obce jako vlastníci DTI jsou tedy primárně zodpovědné za aktualizaci dat o vlastních sítích DTI. Tuto povinnost mohou zajistit buď vlastními kapacitami, nebo ji mohou zajistit prostřednictvím externího subjektu.

Zabezpečení úkolů DTM vyžaduje sledování a dodržování aktuálního legislativního i technického stavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o soubor několika činností, které jako vlastník musíte plnit, nabízíme vám komplexní službu, která obsahuje:

  • Analýzu současného stavu potřebných dat pro DTM
  • Vytvoření plánu mapování DTI ve vlastnictví obce v souladu s DTM kraje
  • Zajištění mapování všech potřebných dat pro DTI (komunikace, inženýrské sítě ve správě obce)
  • Zajištění průběžného sběru a aktualizace dat obce pro DTM kraje
  • Průběžnou obousměrnou komunikaci a informovanost s DTM Krajského úřadu, ČUZK, resp. jinými subjekty podílejícími se na DTM ve vašem území
  • Úlohu editora – editace dat v systému DTM kraje v požadovaném formátu (JVF DTM) a to směrem do DTM i zpět do vašeho GIS
  • Součástí nabídky je i trvalá aktualizace a správa pasportu komunikací v plošném zobrazení, dopracována postupně na základě zaměřené ZPS.

Jsme autorizovaný partner společnosti T-MAPY, spol. s r.o.