Pasporty

Pasport komunikací a dopravního značení

Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve svém § 5 uvádí, že pasport komunikací je základní evidencí, kterou vedou jejich správci.

Pasport se skládá z textové a grafické části. Obsahuje následující údaje:

  • údaje o místních komunikacích I. až II. třídy (délky, průměrné šířky, plochy, popis povrchu a kvality, povrchové znaky sítí, …)
  • údaje o místních komunikacích IV. třídy (délky, průměrné šířky, popis povrchu a kvality chodníků, cyklostezek, …)
  • údaje o účelových komunikacích (délky, průměrné šířky, popis povrchu a kvality)

Jednou ze součástí pasportu komunikací může být i pasport dopravního značení, který obsahuje u jednotlivých značek:

  • číslo DZ dle zákona o silničním provozu (361/2000 Sb.)
  • druh umístění resp. nosiče
  • stav kvality

Pasport dopravního značení lze zpracovat i jako samostatnou dokumentaci.

Všechny uvedené údaje jsou zpracované do přehledných tabulek a přenesené do mapových sestav, které lze různě modifikovat dle výběru příslušného parametru.

Vytvořená dokumentace přesně definuje místní komunikace a je jedním z důležitých prostředků v rozhodování při výkonu státní správy a samosprávy. Důležitým aspektem je i pohled na stav komunikací z hlediska vlastnických práv k nim, případně k sousedním pozemkům.

Dokumentace je využívána jako podklad pro plánované investice, potřebné údržby a také jako důležitý prvek při řešení vzniklých dopravních situací (zvláštní užívání, dopravní nehody apod.).

 

Pasport obecního nemovitého majetku

Zákon o obcích 128/2000 Sb., ve svém §38 uvádí, že obec vede evidenci svého majetku a je povinna pečovat o jeho zachování a rozvoj. Vytvoření pasportu je správným krokem pro získání kvalifikovaného přehledu o stavu obecního majetku.

První etapou tvorby pasportu je identifikace obecního majetku a jeho rozdělení do příslušných typů a vytvoření sumarizačních tabulek včetně výměr. Výsledkem je přehledová mapa s vyznačenými pozemky a objekty v majetku obce.

Dalším krokem pak je určení komerční či nekomerční využitelnosti pozemků a budov v souladu s platným územním plánem obce.

Pasport obecního majetku obsahuje i ekonomickou část, ve které obecní majetek evidován dle pořizovacích cen a každé položce je určena její tržní hodnota (dáno znaleckým posudkem).

 

Pasport hřbitova a hrobových míst

Evidencí hrobových míst lze získat detailní přehled nad stavem místního hřbitova. V jeho rámci získáte informace o stavu hrobů, identifikaci zemřelých, informace o umístění hrobového místa v rámci hřbitova a fotodokumentaci každého hrobu.

Grafická část pasportu je představována přehlednou mapou hřbitova s vyznačením všech hrobových míst.

 

Pasport veřejného osvětlení

Vedení evidence veřejného osvětlení je povinností, která je obcím uložena stavebním zákonem, konkrétně jeho §103, odst. 2. Pasport veřejného osvětlení je základním dokumentem takové evidence. Umožňuje jeho hospodárný provoz a je technickým podkladem pro jeho údržbu. Systémový přístup k problematice veřejného osvětlení se (mimo jiné) příznivě projeví na množství spotřebované elektrické energie.Textová část zahrnuje především informace o světelných bodech, grafická pak jejich geodetické zaměření.

Naše nabídka pasportů může být rozšířena o libovolný jiný pasport, který považujete za důležitý a který Vám umožní lépe evidovat a spravovat Váš majetek. Dodávka pasportu může být samozřejmě doplněna dodávkou vhodného softwarového vybavení.