Informační koncepce

Informační koncepce je dokument, jehož zpracování je závazné pro všechny orgány veřejné správy. Tuto povinnost stanovuje Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.

Koncepce stanovuje zásady pro pořizování, správu a financování informačních systémů veřejné správy (ISVS). Dále jsou stanoveny základní cíle v oblasti bezpečnosti a kvality.

Za ISVS se považuje každý systém, který obsahuje údaje o vykonávané správní činnosti (nebo údaje pro její podporu) nebo jehož nefunkčností by bylo narušeno plnění povinností vyplývajících z kompetencí daného orgánu veřejné správy.

Za ISVS se tedy nepovažují provozní systémy, jako jsou například prostředky antivirové ochrany, poštovní systémy, atd.

 

Osnova informační koncepce

  • Identifikace informační koncepce
  • Přehled provozovaných ISVS
  • Přehled provozních agend s vazbou na ISVS
  • Záměry na pořízení nových ISVS
  • Řízení kvality ISVS
  • Řízení bezpečnosti ISVS
  • Zásady a postupy pro správu ISVS
  • Financování ISVS
  • Vyhodnocování naplňování informační koncepce
  • Osoba řídící provádění činností dle IK a legislativy

Nabízíme Vám nejen vytvoření informační koncepce zcela vyhovující legislativním požadavkům, ale i její následné udržování v aktuálním stavu. Pomůžeme Vám i při pravidelném vyhodnocování naplňování informační koncepce, které jsou orgány veřejné správy povinny provádět.

 

Atestace

Vztahuje-li se na Vás povinnost atestace dle zákona 365/2000 Sb. a vyhlášky 529/2006 Sb., zařídíme za Vás veškerou komunikaci s atestačním střediskem a vyřízení veškerých formalit a připomínek až do okamžiku vystavení atestu.