Informační strategie

Jedním z hlavních cílů informační strategie je zabránit nekoordinovanému rozvoji informačního systému organizace. K tomu dochází zejména v případech, kdy nejsou stanoveny konkrétní cíle, jichž má být dosaženo a způsoby jak jich má být dosaženo.

Při absenci informační strategie je rozhodování, zejména o zásadních investicích do informačních technologií, obtížné a může vést k chybným rozhodnutím. Nemá-li organizace stanoven strategický výhled, jak by měl její informační systém vypadat za několik příštích let, těžko může taková rozhodnutí činit s vědomím že jsou jednoznačně správná.

Informační strategie popisuje současný stav informačního systému a shrnuje potřeby organizace. Na základě těchto zjištění definuje cílový stav, kterého má být dosaženo, včetně návrhu řešení. V praxi to vypadá tak, že jsou vybrány konkrétní projekty a stanoveny úkoly z nich vyplývající, včetně rámcových termínů.

Další důležitou součástí informační strategie je SWOT analýza. Je to metoda pomocí které se stanovují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené buď s konkrétním projektem, nebo s fungováním organizace. Díky SWOT analýze je možné vyhodnotit fungování organizace, zjistit nedostatky a nové možnosti.

Jsme si vědomi, že informační strategie je pro organizaci skutečně zásadním dokumentem. Proto jsme připraveni na skutečně těsnou spolupráci ve všech fázích její tvorby, aby výsledky přesně odpovídaly Vašim požadavkům a představám.

 

Osnova informační strategie

  • výchozí stav IS – popis současného stavu
  • soupis relevantních legislativních předpisů a metodik
  • ekonomická rozvaha
  • stanovení vizí a cílů
  • popis organizačních a personálních požadavků
  • SWOT analýza
  • návrh řešení pro dosažení cílového stavu